جدول بسته بندی و استانداردها

تعداد كاشي داخل هر كارتن 12
مساحت كاشي داخل هر كارتن m2 1.08
وزن هر كارتن Kg 29
مساحت كاشي روي هر پالت m2 78
وزن هر پالت Kg 2100
تعداد پالت روي هر كانتينر 11
مساحت كاشي روي هر كانتينر m2 858
تعداد كارتن روي هر كانتينر 792